Nieuwsbrief

schrijf je hier in

Algemene Voorwaarden van purestarters.nl

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Purestarters, De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
internetsite van Purestarters. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Purestarters behoudt zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Purestarters erkend.

1.4 Purestarters garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst
en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Purestarters levert uit eigen voorraad.
Alle artikelen waarbij vermeld staat ‘op voorraad’ worden binnen 2-5 werkdagen bezorgt.
Artikelen die niet voorradig zijn worden weer aangevuld of gaan uit het assortiment.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Purestarters bestellingen
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde
niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere redenen vertraging, of
een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval
het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Purestarters zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Purestarters geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van
acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijds prijsverhogingen
doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen
van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief de 21% BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op
Afstand (artikel 7:5 BW) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen
binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit termijn
begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop
van dit termijn de geleverde zaken niet naar Purestarters heeft teruggezonden, is de koop een
feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de
termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Purestarters.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld
door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient
te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Sluit altijd uw retour formulier bij, wat u
bij de zending ontvangt, voorzien van uw gegevens en wensen. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het
recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de
vorige zin, draagt Purestarters er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van
de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.

Hetterugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor
  het termijn van 7 werkdagen.
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
  maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Purestarters, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Purestarters. Purestarters houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Purestarters respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Purestarters maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing
bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Purestarters garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen
bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de
fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Purestarters komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Purestarters is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen
t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddelijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is dan
dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Purestarters) deze
gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Purestarters.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Purestarters gegrond worden bevonden, zal
Purestarters naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande
dat de aansprakelijkheid van Purestarters en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel
(naar keuze van Purestarters) tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Purestarters gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid
van Purestarters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

A) de afnemer jegens Purestarters in gebreke is

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren / of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Purestarters en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Purestarters zich
het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Purestarters slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Purestarters gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Purestarters kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Purestarters en een klant komt tot stand nadat een
bestelling door Purestarters op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Purestarters behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen
of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzekering geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Purestarters
gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Purestarters is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging
bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in
de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
Purestarters alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Purestarters behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig
wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Purestarters gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Purestarters bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en
is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde
heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Purestarters is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik deaanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website


12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Purestarters aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Purestarters zolang de afnemer de vorderingen van Purestarters uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Purestarters wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Purestarters geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
Purestarters of een door Purestarters aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin
Purestarters haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar
eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht
Purestarters zo snel redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
Purestarters.


13 Toepassing recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Purestarters en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter
binnen het arrondissement Purestarters kennis, tenzij Purestarters er de voorkeur
aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van
de kantonrechter.


14. Copyright

Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk 

toestemming van Purestarters. Dit geldt ook voor alle zwart-wit foto’s, kleurenfoto’s, eigen
logo’s en foto’s gebruikt in webtemplate en van producten alle GIF-animaties en eigen
productomschrijving evenals eigen reclame teksten en slagzinnen en andere uitingen.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.